Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

En pantefoged er en offentlig myndighedsperson, der håndhæver gældsinddrivelse og tvangsauktioner.

Hvad er pantefoged?

En pantefoged er en embedsmand ansat af kommunen, hvis hovedopgave er at sikre inddrivelsen af skatter, gebyrer og andre offentlige økonomiske krav, som ifølge loven har prioritet ved inddrivelse. 

Processen indebærer, at pantefogeden pålægger en beslaglæggelse af skyldnerens ejendele.

Skulle skyldneren gøre indsigelse mod denne beslaglæggelse, er det pantefogedens ansvar at bringe sagen for fogedretten, som så træffer en afgørelse om, hvorvidt beslaglæggelsen skal udføres.

Hvad må pantefogeden tage?

Ofte har en pantefoged retten til at beslaglægge værdier såsom din ejerbolig, depositum (hvis du er lejer), opsparings- og firmakonti, samt værdifulde genstande som dyre møbler, elektroniske enheder og biler.

Når pantefogeden har beslaglagt dine aktiver og genstande, kan de beslaglagte genstande blive solgt på tvangsauktion, hvis du ikke opfylder din betalingsaftale.

I tilfælde hvor du ikke ejer noget af betydelig værdi udover det, der er nødvendigt for at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod, vil du typisk modtage en erklæring om insolvens.

Det siger den danske lovgivning:

Retsplejeloven § 509, stk. 1

“Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, jf. dog stk. 2.”

Hvad er en pantefogeds opgaver?

Som pantefoged er du en kommunalt eller statsligt ansat embedsmand, der har til opgave at inddrive skatter, afgifter og andre offentlige pengekrav, som ved lov er tillagt udpantningsret.

Processen involverer, at pantefogeden pålægger en beslaglæggelse af skyldnerens værdier. I tilfælde af at skyldneren gør indsigelse mod denne beslaglæggelse, er det dit ansvar at bringe sagen for fogedretten, som afgør beslaglæggelsens gyldighed.

Udpantning foretages af kommunale pantefogeder for ydelser, der opkræves af kommunen, fx skatter og underholdsbidrag.

Pantefogeden kan i stedet for at foretage en udpantning bestemme, at kravet skal inddrives ved løntilbageholdelse for kravets inddrivelse, hvis der er lovhjemmel til dette. Indsigelser mod beslaglæggelse bringes for fogedretten.

Pantefogeder håndhæver domstolsafgørelser om gæld og offentlige krav, og vurderer beslaglæggelse af skyldnerens ejendele. I de konkrete tilfælde kan fogeden vurdere, hvilke ejendele der kan beslaglægges på vegne af kreditor.

Pantefogeden kan foretage tvangsinddrivelse af gæld fra kreditter og lån, hvis skyldneren ikke har betalt frivilligt.

Administrativt arbejder de også med at vurdere skyldnerens betalingsevne og lave tilbagebetalingsaftaler, såsom månedlige rater. Hvis skyldneren ikke kan tilbagebetale gælden, overgives sagen til SKAT for inddrivelse af pengene.

Det skal du gøre hvis du modtager brev fra pantefoged

Hvis du modtager et brev fra en pantefoged, er det vigtigt at handle hurtigt og ansvarligt for at undgå yderligere juridiske problemer. Her er nogle skridt, du bør overveje:

Det skal du gøre hvis du modtager brev fra pantefoged

Det skal du gøre hvis du modtager brev fra pantefoged

  1. Læs brevet grundigt: Forstå årsagen til brevet, hvad det kræver af dig og deadlines for handling.

  2. Kontroller kravets gyldighed: Du skal sikre dig, at gælden er korrekt og faktisk skyldes. Der kan være tale om fejl.

  3. Kontakt pantefogeden: Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, skal du straks kontakte pantefogeden for at få klarhed.

  4. Overvej juridisk rådgivning: Det kan være en god idé at søge rådgivning fra en advokat, især hvis beløbet er stort eller situationen er kompleks.

  5. Undersøg betalingsmuligheder: Overvej, om du kan betale gælden fuldt ud, eller om du skal forhandle en afdragsordning.

  6. Svar inden for fristerne: Sørg for at reagere på brevet inden for de angivne frister for at undgå yderligere foranstaltninger som udlæg i ejendele.

  7. Bevar dokumentation: Gem alt skriftligt materiale vedrørende sagen, inklusive dit svar og eventuel korrespondance med pantefogeden.

  8. Forbered dokumenter: Hvis sagen går videre til fogedretten, skal du have alle relevante dokumenter og beviser klar.

Husk, at det er vigtigt ikke at ignorere brevet, da det kan føre til yderligere juridiske skridt fra pantefogedens side, herunder udlæg i dine ejendele.

Author