Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Likviditet er evnen til hurtigt at omdanne aktiver til kontanter. For virksomheder er likviditet nøglen til daglig drift.

Hvad betyder likviditet?

Likviditet angiver, hvorvidt en virksomhed har evnen til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. Med andre ord måler det, hvor godt virksomheden kan betale sin kortsigtede gæld med sine omsætningsaktiver.

Når man trækker virksomhedens økonomiske forpligtelser fra, kan man se, om virksomheden har nok midler til rådighed, og vurdere dens likviditetsniveau.

I daglig tale kan man forstå likviditeten som virksomhedens rådighedsbeløb efter alle forpligtelser. Det er ligesom at tjekke din bankkonto for at se, hvor mange penge du har tilbage efter alle dine udgifter er betalt. 

Det anvendes ofte til at angive, om virksomheden har kapacitet til at foretage køb og afholde udgifter.

Likviditet i en virksomhed

En virksomheds likviditet er de midler den har tilgængelige, når man har trukket dens økonomiske forpligtelser fra. 

Det betyder, at likviditeten viser, hvordan virksomhedens omsætningsaktiver står i forhold til dens kortfristede gæld. Et andet navn for virksomhedens likviditet kunne være dens nettorådighedsbeløb.

Likviditet angiver altså virksomhedens evne til at anskaffe varer og afvikle sine udgifter. For at vurdere hvor godt en virksomhed står økonomisk, kan man kigge på et nøgletal kendt som likviditetsgraden.

Hvad er likviditetsgraden?

Likviditetsgraden er en vigtig økonomisk indikator, der viser om en virksomheds likvide midler er tilstrækkelige til at dække dens kortfristede forpligtelser – det vil sige, om firmaet har evnen til at afvikle sin gæld på kort sigt, når det er nødvendigt.

Dette nøgletal er vigtigt for at forstå en virksomheds økonomiske sundhed, fordi det sammenligner to nøgleelementer i regnskabet for at give en indikation af virksomhedens likviditet.

Det måler forholdet mellem aktiver, der let kan omsættes til kontanter inden for et år, kaldet omsætningsaktiver, og gæld, der forfalder inden for samme tidsramme. 

Omsætningsaktiver omfatter ting som lagerbeholdning og tilgodehavender, mens kortfristet gæld inkluderer alle betalinger og forpligtelser, der skal afvikles inden for et år.

Hvordan udregnes likviditetsgraden?

Likviditetsgraden er et nøgletal, der viser et firma eller en organisations evne til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser med sine kortfristede aktiver. Det handler altså om, hvor likvid en virksomhed er, eller med andre ord, hvor godt den er i stand til hurtigt at omsætte aktiver til kontanter for at dække sine forpligtelser.

Likviditetsgraden kan udregnes på forskellige måder, men de to mest almindelige metoder er:

Hvordan udregnes likviditetsgraden?

Hvordan udregnes likviditetsgraden?

  1. Omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld (Current Ratio): Dette er den mest almindelige form for likviditetsgrad. Den beregnes ved at dividere virksomhedens omsætningsaktiver (det, der nemt kan omsættes til kontanter inden for et år, som f.eks. kontanter, værdipapirer og debitorer) med dens kortfristede gæld (gæld, der skal betales inden for et år).

Formel: Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld

  1. Likvide aktiver i forhold til kortfristet gæld (Quick Ratio eller Acid Test): Denne metode er en strengere måling, der ser på virksomhedens evne til at opfylde sine kortfristede forpligtelser, uden at skulle sælge sine lagervarer. Her trækker man værdien af lagervarer fra omsætningsaktiverne før divisionen med den kortfristede gæld.

Formel: Likviditetsgrad (Quick Ratio) = (Omsætningsaktiver - Lager) / Kortfristet gæld

En høj likviditetsgrad indikerer, at virksomheden har en god likviditet og dermed bedre evne til at håndtere sine kortfristede forpligtelser. 

Generelt anses en likviditetsgrad på over 1,0 (eller 100%) for at være acceptabel, da det indikerer, at omsætningsaktiverne overstiger den kortfristede gæld. Men ideelle niveauer kan variere afhængigt af industrien og andre faktorer.

Eksempel på udregning af likviditetsgraden

Lad os tage et eksempel med en fiktiv tøjvirksomhed, som vi kalder "Nordisk Mode A/S". For at beregne likviditetsgraden, skal vi bruge nogle tal, som jeg vil opfinde til dette eksempel.

Likviditetsgraden måler en virksomheds evne til at betale sine kortsigtede forpligtelser med sine kortsigtede aktiver uden at skulle sælge sine langsigtede aktiver. En almindelig formel for likviditetsgraden er:

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver / Kortfristede forpligtelser

Hvor:

  • Omsætningsaktiver er aktiver, der kan omsættes til kontanter inden for et år, som f.eks. likvider, debitorer, og varelager.

  • Kortfristede forpligtelser er gæld og andre forpligtelser, der skal betales inden for et år.

Antag, at "Nordisk Mode A/S" har følgende tal i deres balance:

  • Likvider: 150.000 kr.

  • Debitorer: 100.000 kr.

  • Varelager: 250.000 kr.

  • Kortfristede forpligtelser: 400.000 kr.

Først beregner vi omsætningsaktiverne ved at lægge likvider, debitorer, og varelager sammen:

Omsætningsaktiver = Likvider + Debitorer + Varelager

Lad os nu beregne likviditetsgraden for "Nordisk Mode A/S".

Omsætningsaktiverne for "Nordisk Mode A/S" beløber sig til 500.000 kr. (150.000 kr. i likvider + 100.000 kr. i debitorer + 250.000 kr. i varelager). Med kortfristede forpligtelser på 400.000 kr., beregnes likviditetsgraden til:

Likviditetsgrad = 500.000 kr. / 400.000 kr. = 1.25

Dette betyder, at "Nordisk Mode A/S" har 1,25 kr. i omsætningsaktiver for hver krone i kortfristede forpligtelser. En likviditetsgrad på over 1 anses generelt for at være sund, da det indikerer, at virksomheden har tilstrækkelige midler til at dække sine kortsigtede forpligtelser.

Likviditetsbudget

Som det er nævnt, refererer ordet likviditet til en virksomheds økonomiske situation og dens evne til at imødekomme økonomiske forpligtelser. Ved at anvende et likviditetsbudget kan man afdække, om en virksomhed har nok midler til rådighed til at betale sine kendte omkostninger.

I detaljer er et likviditetsbudget en opgørelse, der viser forventede indtægter sammenlignet med udgifter. Det dækker elementer som lån, tilbagebetaling af gæld, samt køb og salg af virksomhedsaktiver.

Budgettet fastlægger dermed perioder, hvor der enten er brug for ekstra midler, eller hvor der er et overskud af midler. Det præsenterer derfor en overordnet vurdering af virksomhedens likvide midler igennem budgetperioden.

Til at udforme et likviditetsbudget kan man anvende to forskellige metoder:

  • Beholdningsforskydningsmodellen fokuserer på ændringer i virksomhedens balance, som følge af dens daglige operationer. Denne tilgang er ideel for at vise ændringer i likviditetsniveauet henover året.

  • Ind- og udbetalingsmetoden fremhæver, om virksomheden vil opleve et positivt eller negativt likviditetsflow i en bestemt periode.

Spørgsmål og svar

Er det godt at have en høj likviditet?

At have en høj likviditet er overordnet set positivt, fordi det indikerer, at en virksomhed kan betale sin gæld og forpligtelser, når de forfalder. Det giver også virksomheden fleksibilitet til at håndtere uforudsete udgifter, investere i nye muligheder og forbedre betingelserne for låntagning. Men for meget likviditet kan tyde på, at virksomheden ikke investerer sine overskud optimalt for vækst, hvilket kan være en ulempe. Det handler om at finde den rette balance for at sikre både finansiel stabilitet og vækst.

Er egenkapital og likviditet det samme?

Nej, egenkapital og likviditet er ikke det samme. Egenkapital angiver ejernes værdi i virksomheden, mens likviditet måler virksomhedens evne til at betale sine kortsigtede forpligtelser.

Hvad kan likviditet bruges til?

Likviditet bruges til at sikre, at en virksomhed kan opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser, som f.eks. at betale regninger, lønninger og andre driftsomkostninger. Den muliggør også, at virksomheden hurtigt kan reagere på uventede udgifter eller investeringsmuligheder uden at skulle optage lån eller sælge langsigtede aktiver, hvilket kan styrke virksomhedens finansielle stabilitet og vækstpotentiale.

Hvad er dårlig likviditet?

Dårlig likviditet opstår, når en virksomhed ikke har nok let omsættelige midler til at dække sine kortsigtede forpligtelser, som f.eks. regninger og gæld. Dette kan føre til betalingsvanskeligheder, forringede forhold til kreditorer, og i værste fald, insolvens. Dårlig likviditet kan også begrænse virksomhedens evne til at udnytte nye muligheder eller håndtere uventede udgifter, hvilket kan hæmme dens vækst og stabilitet.

Kan man have negativ likviditet?

Ja, en virksomhed kan teoretisk have negativ likviditet, hvis dens likvide midler (kontanter og let omsættelige aktiver) er mindre end de umiddelbare forpligtelser, den står overfor. Dette betyder, at virksomheden ikke har nok midler tilgængelige til at dække sine kortsigtede gældsposter, hvilket kan føre til finansielle vanskeligheder og i alvorlige tilfælde risiko for konkurs.

Author