Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Formue er summen af værdier minus gæld. For personer er formue det, du ejer, når man fratrækker gæld.

Hvad er formue?

Formue er summen af en persons eller organisations økonomiske værdi, inklusive alle ejendele som penge, ejendomme, investeringer og andre værdigenstande, fraregnet eventuelle gæld eller forpligtelser.

Formuen kan ses som en økonomisk målestok for værdien af det, en person eller organisation ejer, efter at alle skyldige beløb er betalt. Det er en indikator for økonomisk sundhed og ofte et grundlag for kreditvurdering, skatteberegning og i nogle tilfælde social status.

Formue kan akkumuleres gennem forskellige midler, såsom indkomst fra arbejde, investeringsafkast, arv og opsparing. Den kan også variere betydeligt over tid afhængigt af økonomiske forhold, markedsværdier og personlige beslutninger.

Likvid formue

Likvid formue refererer til de dele af en persons eller organisations samlede formue, der hurtigt og nemt kan omsættes til kontanter uden væsentligt tab af værdi.

Likvid formue omfatter typisk:

  • Kontanter
  • Bankindeståender
  • Sparekonti
  • Andre let omsættelige værdipapirer som aktier, obligationer og pengemarkedsfonde.

Likvid formue er vigtig, fordi den giver en indikator på den økonomiske fleksibilitet og evne til at imødekomme kortsigtede finansielle forpligtelser eller udnytte uventede økonomiske muligheder, uden at skulle sælge fast ejendom eller andre mindre likvide aktiver, der kan tage længere tid at omsætte eller potentielt medføre et tab.

Den spiller en central rolle i finansiel planlægning og risikostyring, idet den sikrer, at der er midler til rådighed til at dække både forventede og uforudsete udgifter.

Spørgsmål og svar

Hvad omfatter formue?

Formue omfatter alt fra likvide midler som kontanter og bankindeståender til investeringer, fast ejendom, personlige ejendele, forretningsaktiver og intellektuel ejendom. Værdien af disse aktiver fratrækkes eventuel gæld for at bestemme nettoformuen.

Hvad betegnes som en formue?

En formue betegnes som den samlede økonomiske værdi af alle en persons eller organisations aktiver, herunder kontanter, bankindeståender, værdipapirer som aktier og obligationer, fast ejendom, personlige ejendele af værdi, forretningsaktiver, og intellektuel ejendom, efter at gæld og andre forpligtelser er fraregnet.

Hvor kan jeg se min formue?

Du kan se din formue ved at sammenligne værdien af alle dine aktiver, såsom bankindeståender, investeringer, fast ejendom og personlige ejendele med dine gældsforpligtelser. Dette kan gøres ved at gennemgå bankudtog, investeringsoversigter, ejendomsvurderinger og skøn over værdien af personlige ejendele samt opsummere al din gæld.

Hvor meget formue må en folkepensionist have?

I Danmark påvirker en folkepensionists formue ikke retten til at modtage folkepensionens grundbeløb, men det kan påvirke retten til pensionstillæg, afhængigt af formuens størrelse. Grænser for formue justeres årligt og det anbefales at kontakte Udbetaling Danmark for de mest aktuelle oplysninger.

Author