Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

For personer er insolvens manglende evne til at betale gæld. For virksomheder er insolvens en situation, hvor betalingsforpligtelser ikke kan opfyldes rettidigt.

Hvad er insolvens?

Insolvens refererer til en situation, hvor en person eller virksomhed ikke er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder. Dette kan ske, hvis aktiverne (det, der ejes) er mindre end passiverne (det, der skyldes), eller hvis der ikke er tilstrækkelig likviditet til at opfylde de kortsigtede forpligtelser.

Når en person eller virksomhed er insolvent, kan de muligvis indgive en konkursbegæring. 

Konkurs er en juridisk procedure, der hjælper insolvente skyldnere med at blive frigjort fra deres gældsforpligtelser, enten ved at restrukturere gælden, afvikle aktiver for at betale kreditorer eller ved en kombination af begge.

Fredningsperiode

Når fogedretten har erklæret dig insolvent, indtræder en fredningsperiode, hvor dine kreditorer (dem du skylder penge) ikke kan tage dig med i fogedretten på grund af dine udestående betalinger. Denne periode giver dig mulighed for at genoprette din økonomi, med målet om at blive solvent igen ved periodens afslutning.

Det er vigtigt at påpege, at denne fredningsperiode ikke er gældende, hvis det er sandsynligt, at du besidder aktiver, som kan beslaglægges af dine kreditorer til at dække din gæld, selv efter at du er erklæret insolvent.

Det er også værd at bemærke, at din fredningsperiode ophører straks, hvis du erhverver værdigenstande såsom fast ejendom, en bil, telefon, MacBook osv. i denne periode.

I sådanne tilfælde har dine kreditorer ret til straks at trække dig for fogedretten. Dette skyldes, at kreditorerne retmæssigt skal have sikkerhed for deres tilgodehavender.

Konkursbehandling

Under visse særlige forhold kan en insolvenserklæring til sidst medføre, at enten en fysisk eller juridisk person bliver underlagt konkursbehandling.

Hvis du er en fysisk person, gælder det dig personligt, mens det for en juridisk person betyder, at det er virksomheden, der går konkurs, ikke dig som individ.

Konkursbehandling indledes kun, når mindst en af dine kreditorer indsender en anmodning om at få dig erklæret konkurs – dette kaldes en konkursbegæring.

En sådan situation opstår, når kreditoren ikke længere kan få dækket sit tilgodehavende gennem dine aktiver, fordi du ikke længere har værdifulde aktiver tilbage. Alternativt kan du selv vælge at indgive en anmodning om personlig konkurs.

Teknisk insolvens

Teknisk insolvens henviser til en situation, hvor en virksomheds eller persons samlede forpligtelser overstiger deres aktiver, men de kan stadig opfylde deres nuværende betalingsforpligtelser.

Med andre ord, på papiret ser det ud til, at virksomheden eller personen ikke har tilstrækkelige midler til at dække alle deres gældsforpligtelser, men de er stadig i stand til at betale deres regninger og gæld, efterhånden som de forfalder.

Dette adskiller sig fra "faktisk insolvens", hvor en virksomhed eller person ikke kan betale deres gæld, når den forfalder.

Teknisk insolvens kan være et tidligt tegn på økonomiske vanskeligheder, men det nødvendiggør ikke nødvendigvis en konkursprocedure eller lignende juridiske skridt, så længe den løbende likviditet opretholdes.

Hvordan bliver man erklæret insolvent?

At blive erklæret insolvent er en juridisk proces. Generelt involverer processen følgende trin:

  1. Finansiel vurdering: Først vurderes det, om en person eller virksomhed er ude af stand til at betale deres gæld, når den forfalder. Dette indebærer ofte en detaljeret gennemgang af alle finansielle optegnelser, herunder aktiver, gæld, indtægter og udgifter.

  2. Juridisk indgivelse: Hvis en person eller virksomhed vurderes som insolvent, kan de eller en af deres kreditorer indgive en formel begæring til en relevant domstol. For virksomheder indebærer dette ofte en konkursbegæring.

  3. Domstolsbehandling: Domstolen vil gennemgå sagen for at bestemme, om personen eller virksomheden er insolvent. Dette kan involvere yderligere finansielle revisioner, høringer og juridiske argumenter.

  4. Domstolens afgørelse: Hvis domstolen finder, at personen eller virksomheden er insolvent, vil den udstede en formel erklæring. I nogle tilfælde kan dette føre til konkursbehandling, hvor aktiver kan blive likvideret for at betale gæld, eller der kan indføres gældssanering.

  5. Konsekvenser af insolvens: Når insolvens er erklæret, kan der iværksættes forskellige foranstaltninger, såsom restrukturering af gæld, afvikling af aktiver eller i nogle tilfælde en fuldstændig likvidation af virksomheden.

Det er vigtigt at konsultere en juridisk ekspert eller en finansiel rådgiver for at forstå den specifikke proces og konsekvenserne af insolvens.

Kan jeg være insolvent med en positiv egenkapital?

Ja, det er muligt at være insolvent selv med en positiv egenkapital. Dette kan forekomme i situationer, hvor likviditetsproblemer gør det umuligt for en person eller virksomhed at opfylde deres nuværende betalingsforpligtelser, selvom deres samlede aktiver overstiger deres samlede passiver.

Insolvens handler ikke kun om den samlede balance mellem aktiver og passiver, men også om likviditeten – evnen til hurtigt at omdanne aktiver til kontanter for at dække kortsigtede gæld og løbende forpligtelser.

Hvis en virksomhed eller person har en masse aktiver, men de er illikvide (som fast ejendom eller langsigtede investeringer), og derfor ikke kan konverteres til kontanter hurtigt nok til at betale presserende regninger, kan de stadig være insolvente.

Hvad betyder illikvide?

Illikviditet beskriver en situation, hvor en person eller virksomhed mangler nødvendige kontante midler til at opfylde deres kortfristede økonomiske forpligtelser. Dette fører til, at de ikke er i stand til at indfri deres gæld ved forfaldstidspunktet.

Dette scenario er især almindeligt i virksomheder, hvor der kan være en betydelig værdi bundet i aktiver som inventar, ejendomme eller langsigtede kontrakter, som ikke let kan omsættes til kontanter for at betale kortsigtede gældsforpligtelser.

Spørgsmål og svar

Hvor længe er man insolvent?

Som individ eller virksomhed kan du blive erklæret insolvent i en periode på seks måneder. I løbet af denne tid er det ikke tilladt for dine kreditorer at fremsætte finansielle krav mod dig. Denne pause giver dig mulighed for at arbejde hen imod at stabilisere din økonomiske situation.

Hvordan får man insolvenserklæring?

For at blive erklæret insolvent skal du indgive en ansøgning til domstolen, som bekræfter, at du ikke kan betale dine gæld. Domstolen vurderer derefter din situation og afgør, om du er insolvent.

Author