Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Når du arbejder på det danske arbejdsmarked, optjener du ferie. Hvis du ikke har ferie med løn, kan du i stedet få udbetalt feriepenge, når du skal holde ferie. Feriepenge bliver i kaldt feriegodtgørelse i ferieloven.

Herunder finder du en komplet guide til feriepenge, så du kan få et overblik. Her er alt du skal vide om feriepenge 2023.

Hvad er feriepenge?

Hvis du ikke modtager løn under ferie, kan du have ret til at optjene feriepenge. Du kan få dine feriepenge udbetalt, når du holder ferie. Som lønmodtager skal du have 12,5% af din samlede skattepligtige lønindkomst i feriepenge, som ikke er fradragsberettiget.

Procent af løn i feriepenge

Procent af løn i feriepenge

Din arbejdsgiver kan enten vælge at indbetale dine feriepenge til din FerieKonto, hos en anden udbetaler eller holde pengene selv, indtil du vælger at afholde din optjente ferie.

Vælger din arbejdsgiver at holde pengene selv, er det fordi arbejdsgiveren allerede har stillet garanti for feriebetalingen - det vil typisk være gennem en overenskomst.

Når du afholder ferie, kan du få dine feriepenge udbetalt. Du får kun udbetalt feriepenge, for det antal feriedage som du afholder.

Hvem kan få feriepenge?

Alle ansatte har ret til mindst 25 feriedage om året, uanset om de har optjent betalt ferie eller ej. For hver måned som du er ansat i et kalenderår, optjener du retten til 2,08 dages betalt ferie.

Hvis du er ansat i mindre end en måned, optjener du ferie i forhold til ansættelsens varighed. Hvorvidt du som ansat har ret til ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse afhænger primært af, om du er ansat som funktionær eller timelønnet.

Ferie med løn og ferietillæg

Hvis du har ret til ferie med løn, vil du få udbetalt din normale løn under ferie. Dertil har du ret til et ferietillæg på en procent af din løn gennem et kalenderår. Du har krav på, at dit ferietillæg bliver udbetalt senest samtidig med, at din ferie begynder. 

Feriepenge regler

Der findes regler for feriepenge, som er blevet indskrevet i Ferieloven. Ferieloven er skabt for at sikre, at du som lønmodtager får den ferie, som du har ret til. Ferieloven skal derudover sikre, at du reelt set får ferie, når du modtager dine feriepenge.

Du kan finde den fulde ferielov her

Kan jeg få udbetalt feriepenge uden at holde ferie?

Det er ifølge ferieloven ikke muligt at få udbetalt feriepenge uden at afholde ferien. Ferieloven blev vedtaget, for netop at beskytte lønmodtagerne mod at der udbetales feriepenge, uden at ferien bliver afholdt.

Det er ulovligt, hvis du modtager dine feriepenge, uden at holde ferien. Når du optjener ferie, er du altså sikret af ferieloven.

Hvornår kan jeg få feriepenge udbetalt?

Optjent ferie kan afholdes i løbet af ferieafholdelsesperioden, som omfatter ferieåret, hvori ferien optjenes, og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udgang. Du kan altså udbetale feriepengene i løbet af ferieperioden.

Hvornår du får dine feriepenge udbetalt, afhænger af datoen for din første feriedag, og hvem der skal udbetale feriepengene til dig.

Hvornår bliver dine feriepenge udbetalt?

Hvornår bliver dine feriepenge udbetalt?

Arbejdsgiver eller feriekasse udbetaler

Det er forskelligt, hvornår arbejdsgivere og feriekasser udbetaler feriepenge. Arbejdsgivere og feriekasser skal udbetale feriepengene med første lønkørsel efter din bestilling, dog tidligst en måned før din første feriedag.

Når din arbejdsgiver eller en feriekasse er udbetaler af dine feriepenge, skal der først trækkes skat, når pengene udbetales. Beløbet, du bestiller, er derfor “før skat”.

Kontakt din arbejdsgiver eller feriekassen for at få oplyst, hvornår lønkørslen laves, eller hvornår de forventer at udbetale dine feriepenge.

Feriekonto udbetaler

FerieKonto udbetaler tidligst dine feriepenge en måned før din første feriedag. Der er allerede trukket skat af beløbet, når FerieKonto udbetaler dine feriepenge. Beløbet som du bestiller, er derfor “efter skat”.

Bestiller du dine feriepenge mindre end fire uger før din første feriedag, vil pengene blive udbetalt til din NemKonto inden for fire bankdage. Du får besked, når FerieKonto udbetaler dine feriepenge via NemSMS. 

Hvornår kan jeg senest få udbetaling feriepenge?

Ifølge Ferieloven skal du som lønmodtager skriftligt anmode om udbetaling senest den 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Hvis du ikke hæver dine feriepenge før den 30. september efter ferieårets afslutning, bliver feriepengene overført til den feriefond, som din arbejdsgiver er tilknyttet. Hvis dine feriepenge bliver overført til en feriefond, skal du anmode dem om en udbetaling. 

Hvordan kan jeg få feriepenge udbetalt?

Du kan bestille dine feriepenge på borger.dk. Her får du også et overblik over optjent ferie hos dine arbejdsgivere, det gælder også dine tidligere arbejdsgivere. Du kan altså bestille feriepenge digitalt via din mobil, computer eller tablet. 

Hvad hvis jeg ikke kan holde min ferie?

Forhindret i at afholde ferie

Hvis du af særlige årsager skulle blive forhindret i at holde din ferie i ferieperioden, er du feriehindret. Hvis du er feriehindret op til den 31. december, kan du få den ikke-afholdte ferie overført til næste ferieperiode. Du kan højst få overført fire ugers ferie.

Der kan være tale om feriehindring ved:

 • Barsels- eller adoptionsorlov

 • Egen sygdom

 • Tvangsindlæggelse

 • Arbejde i udlandet(Hvor ferieloven ikke er omfattet)

 • Hjemmegående uden kontanthjælp, dagpenge osv.

 • Valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv

 • Overgang til selvstændigt erhverv

 • Afsoning i fængsel

 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter

 • Tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår

 • Udsendelse af forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver

 • Manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge

 • Orlov eller tilkendt tabt af arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af nærtstående syge eller døende.

 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriet eller politiets område som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.

 • Nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen, i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

Hvis du har været feriehindret uden afbrud i de to seneste ferieperioder, kan du få udbetalt feriepenge. For at få dine feriepenge udbetalt, skal du:

 • Have overført ferie på grund af enten sygdom eller orlov efter barselsloven til den senest afsluttede ferieperiode.

 • Have været feriehindret med samme årsag frem til den 31. december. 

Du skal huske at medsende dokumentation for, at du har en gyldig feriehindring frem til den 31. december.

Uhævede feriepenge

Hvis du står med uhævede feriepenge inden for bestillingsfristen, kan du aftale med din arbejdsgiver at afholde ferie med dine uhævede feriepenge. Hvis du har uhævede feriepenge, som du ikke får bestilt inden bestillingsfristen, vil dine feriepenge blive overført til en feriefond.

Du skal derefter kontakte den gældende feriefond, for at anmode om at få udbetalt overskydende ferie, som du ikke fik bestilt. 

Hvad sker der med uhævede feriepenge?

Hvis du har uhævede feriepenge fra ferieåret, vil pengene blive overført til en feriefond. Du skal derefter anmode feriefonden om udbetaling af dine feriepenge. Dog er det ikke sikkert, at du kan få feriepenge udbetalt.

Det er din feriefond, som afgør, om du kan få udbetalt dine uhævede feriepenge. Du kan have ret til at få dine feriepenge, hvis du kan dokumentere ét af følgende punkter:

 • Du har holdt ferie uden løn eller anden indtægt i ferieperioden.

 • Du er fratrådt det job, som feriepengene stammer fra senest den sidste dag i ferieperioden, og du har ikke modtaget visse offentlige ydelser i ferieperioden.

 • Din ferie vedrører ferie ud over 4 uger, og du har ikke fået visse offentlige ydelser i ferieperioden.

Du kan fremvise dokumentation i form af:

 • Lønsedler fra din arbejdsgiver som viser, at du har holdt ferien på ferietidspunktet

 • Udbetalingsspecifikation som viser, at du har holdt ferien fra din a-kasse

 • Udbetalingsmeddelelse som viser, at du var forhindret frem til ferieperiodens udløb fra din kommune/a-kasse

Det er muligt at få udbetalt dine feriepenge i op til 5 år, efter ferieperioden udløber. 

Jeg har ferie udover 4 uger til gode

Har du arbejdet mere end 9,5 måned i ferieåret fra den 1. september til 31. august, har du optjent ferie ud over 4 uger.

Udbetaling af ferie ud over 4 uger - før den 31. december

Hvis du ikke har afholdt hele din ferie inden den 31. december, kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om at få udbetalt den del af ferien, som er ud over 4 uger, uden at skulle afholde ferien.

Du og din nuværende arbejdsgiver skal være enige og lave en skriftlig aftale om udbetalingen. Du skal stadig være ansat, når du laver aftalen med din arbejdsgiver. Hvis du laver en aftale om at overføre ferien til til næste ferieperiode, kan du ikke få ferie ud over 4 uger udbetalt.

Vælger du at få udbetalt ferie ud over 4 uger, har du ikke længere ret til at holde den resterende ferie i ferieperioden. Din arbejdsgiver kan heller ikke varsle dig den resterende ferie i ferieperioden.

Opfylder du kravene for udbetaling af ferie ud over 4 uger, kan du bestille feriepengene, med den årsag at du har ferie ud over 4 uger, og er i et ansættelsesforhold.

Udbetaling af ferie ud over 4 uger – efter den 31. december

Hvis du har ferie til gode, som du ikke har afholdt, når ferieperioden slutter den 31. december, får du som udgangspunkt pengene automatisk udbetalt. Senest den 31. marts efter ferieperioden, skal pengene udbetales.

For at ferien kan udbetales automatisk skal du have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieperioden (den 1. september til den 31. december).

Har du ikke været ansat på fuld tid hos samme arbejdsgiver i hele ferieperioden, kan du selv anmode om at få udbetalt ferie ud over 4 uger.

Udbetaling af ferie ud over 4 uger – Offentlige forsørgelsesydelser

Hvis du har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser, skal det oplyses. Her skal du oplyse hvilke offentlige forsørgelsesydelser, og i hvor mange dage du har modtaget offentlige ydelser.

Antallet af feriedage, som du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, hvor du har modtaget offentlige ydelser. Hvis du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, skal du anmode om udbetaling inden den 30. september efter ferieperioden. 

Feriepenge og fratrædelse

Ferie og fratrædelse

Ved fratrædelse fra din nuværende arbejdsgiver skal arbejdsgiveren indberette feriepenge for de feriedage, du ikke har afholdt, senest den sidste bankdag i den måned hvor du fratræder.

Du kan se og bestille dine feriepenge på Borger.dk via selvbetjeningen fire dage efter udgangen af den måned, hvor du fratræder.

Dine feriepenge bliver udbetalt af enten FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse. Det kommer an på, hvem der er registeret som udbetaler. Det er muligt at se, hvem der skal udbetale dine feriepenge til dig på selvbetjeningen, under dit fratrådte ansættelsesforhold.

Hvis du ikke kan se dine feriepenge i selvbetjeningen på Borger.dk, skal du kontakte den arbejdsgiver, som du er fratrådt hos. 

Har du overført ferie?

Har du overført ferie fra en tidligere ferieperiode i form af ferie ud over fire uger eller feriehindret ferie, og du fratræder dit job, inden du har afholdt den overførte ferie, så vil ferien udbetales til dig.

Hvis du allerede har holdt et større antal overførte feriedage, har du ret til at tage de feriedage, som du har optjent i den igangværende periode med til dit nye job.

Har du allerede afholdt sammenlagt 25 feriedage i perioden, er din nye arbejdsgiver ikke forpligtet til at lægge hele din ferie i ferieperioden.

Din arbejdsgiver er derudover heller ikke forpligtet til at indgå en aftale om overførsel af din resterende ferie til den efterfølgende ferieperiode. Feriebetalingen kan dermed forekomme efter den 31. december, hvor perioden slutter.

Feriegodtgørelse ved fratrædelse 

Har du ret til ferie med løn, skal din arbejdsgiver afregne en feriegodtgørelse, der svarer til 12,5% af din ferieberettigede løn, når du fratræder din stilling. Feriegodtgørelsen fungerer som erstatning til den ferie med løn, som du endnu ikke har afholdt, før du fratræder dit job.

Ifølge ferieloven skal din arbejdsgiver indbetale din feriegodtgørelse til FerieKonto senest den sidste dag i din ansættelse.

Vær opmærksom på, at feriegodtgørelsen ikke kan erstatte overført ferie fra et tidligere ferieår. Hvis du har overført ferie, skal arbejdsgiveren udbetale dagene direkte til dig, når du fratræder. Hvis der er tale om en feriehindring, gælder andre regler.

Hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler dine feriepenge til Feriekonto, modtager du en henvendelse fra Feriekonto. Her vil det fremgå, at dine feriepenge ikke er blevet indbetalt. Feriekonto sender også en rykker til din tidligere arbejdsgiver om den manglende indbetaling.

Du skal du kontakte din tidligere arbejdsgiver for at høre, hvor de indbetaler feriepengene, hvis arbejdsgiveren ikke anvender Feriekonto. 

Manglende udbetaling af feriepenge fra tidligere arbejdsgiver

Når du fratræder din stilling hos din tidligere arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren indbetale dine optjente feriepenge til FerieKonto. Hvis arbejdsgiveren ikke indbetaler feriepengene til FerieKonto inden for fristen, skal du rejse et skriftligt krav på dem.

Det er vigtigt, at du gør krav på dine feriepenge inden for 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Hvis du ikke gør krav på pengene inden for 5 år, vil kravet på feriepenge blive forældet, og feriepengene vil gå tabt.

Spørgsmål og svar

Hvad hvis jeg fratræder min stilling?

Hvis du fratræder din stilling, skal arbejdsgiveren indbetale dine optjente feriepenge til FerieKonto. Herefter vil du have mulighed for at få dem udbetalt.

Hvor kan jeg bestille feriepenge?

Du kan bestille feriepenge digitalt ved at logge ind på din selvbetjening på Borger.dk. Her kan du få overblik over dine feriepenge og få dem bestilt, og du vil derefter få feriedagene udbetalt. Bestil dine feriepenge i god tid hvis du vil have ferien udbetalt, inden din ferie starter.

Hvor kan jeg se mine feriepenge?

Du kan se dine feriepenge ved at logge ind på din selvbetjening på Borger.dk. Her kan du få et overblik over dine optjente feriedage og -penge.

Hvornår kan jeg senest bruge mine feriepenge?

Ifølge ferieloven skal du som lønmodtager senest anmode om udbetaling den 30. september i ferieafholdelsesperioden.

Author
banenr