Indholdsfortegnelse Table of content

Del på:

Facebook Twitter Linkedin

Eftergivelse af gæld er annullering eller reduktion af skyld. For dig betyder det en chance for økonomisk genstart.

Hvad er eftergivelse af gæld?

Eftergivelse af gæld er en situation, hvor en kreditor beslutter at fritage en debitor for pligten til at tilbagebetale en del eller hele den skyldige gæld.

Dette kan ske af forskellige årsager. For eksempel, hvis debitor er i en situation, hvor det er usandsynligt, at de vil være i stand til at tilbagebetale gælden, kan en kreditor vælge at eftergive gælden helt eller delvist som en måde at afslutte sagen på.

Eftergivelse af gæld kan også ske gennem en formel proces, såsom en personlig konkurs eller gældssanering, hvor gælden reduceres eller elimineres som led i en juridisk aftale.

I nogle tilfælde kan eftergivelse af gæld også indebære skattemæssige konsekvenser for debitor, da det eftergivede beløb betragtes som indkomst, og dermed er skattepligtigt.

Er eftergivelse af gæld skattepligtig?

Eftergivelse af gæld kan være skattepligtig i Danmark, afhængigt af omstændighederne. Det afgøres ud fra, om der er tale om en enkeltstående (singulær) eller en samlet ordning. Hvis gælden nedskrives til et beløb lavere end dens værdi for kreditor, kan det være skattepligtigt for debitor. Dette gælder både for singulære og samlede ordninger. I tilfælde af en samlet ordning kan der også indtræde underskudsbegrænsning. Det er vigtigt at søge professionel rådgivning, da reglerne kan være komplekse. For mere detaljeret information, besøg venligst EY's artikel om emnet

Det er vigtigt at bemærke, at eftergivelse af gæld er en alvorlig økonomisk handling, og det har normalt betydelige konsekvenser for både debitor og kreditor.

Singulær eller samlet ordning

Når vi taler om eftergivelse af gæld, kan det enten ske gennem en singulær ordning eller en samlet ordning.

Singulær eller samlet ordning

Singulær eller samlet ordning

 1. Singulær ordning: Dette refererer til en individuel aftale mellem en debitor og en enkelt kreditor. I en sådan ordning fokuseres der på en specifik gæld eller kreditforhold. For eksempel kan en bank vælge at eftergive en del af et lån for en enkelt kunde på grund af særlige omstændigheder, såsom økonomiske vanskeligheder eller en uventet livsbegivenhed, der påvirker evnen til at betale lånet tilbage.

 2. Samlet ordning: Dette indebærer en bredere tilgang, hvor en debitors samlede gæld til flere kreditorer adresseres samtidigt. Dette er ofte tilfældet i situationer som personlig konkurs, gældssanering, insolvens eller gældsafviklingsplaner. Her koordineres gældseftergivelse eller -omstrukturering mellem alle eller flere af debitors kreditorer for at give en mere håndterbar betalingsplan eller for at reducere den samlede gældsmængde.

Valget mellem en singulær - eller samlet ordning afhænger af den specifikke finansielle situation, debitors samlede gældsbyrde og typen af kreditorer involveret. Samlede ordninger er ofte mere komplekse og involverer juridiske processer, mens singulære ordninger kan være mere direkte og målrettede.

Hvem kan få eftergivelse af gæld?

For at blive betragtet til delvis - eller fuld gældseftergivelse, skal din økonomiske situation være så presset, at du umuligt kan afbetale din gæld, og at der ikke er forventninger om, at din økonomiske kapacitet vil forbedre sig i de kommende år.

Gældsstyrelsen vil foretage en grundig evaluering af din finansielle status, herunder dine indtægter, udgifter, aktiver og samlede gældsbyrde.

Faktorer såsom gældens størrelse, hvordan den er opstået, samt tidligere betalingshistorik vil også spille en afgørende rolle i deres vurdering.

Herunder finder du forhold, som kan være med til at bestemme, om du kan få din gæld eftergivet:

Hvem kan få eftergivelse af gæld?

Hvem kan få eftergivelse af gæld?

For en gældseftergivelse:

 1. Din økonomiske situation tillader dig ikke at afbetale din gæld indenfor 10 år.

 2. At få eftergivet din gæld vil resultere i en betydelig og varig forbedring af din økonomi.

 3. Du er enten fastansat eller, har modtaget offentlig støtte over en længere periode.

 4. Der er sociale eller helbredsmæssige årsager, som har bidraget til din gældsætning.

 5. Sociale eller helbredsmæssige problemer forhindrer dig i at afbetale din gæld.

Imod en gældseftergivelse:

 1. Du har mulighed for at afbetale din gæld inden for de næste 10 år.

 2. Du har en betydelig mængde privat gæld.

 3. Din indkomst er ustabil, enten på grund af arbejdsløshed, eller fordi du er studerende.

 4. Du har gentagne gange optaget ny gæld over flere måneder eller år uden at foretage afbetalinger.

 5. Din gæld stammer fra kriminelle handlinger. 

Hvilken gæld kan jeg få eftergivet?

Du kan potentielt få eftergivet ikke-sikret gæld til forbrug som kreditkortgæld og forbrugslån, samt i visse tilfælde gæld til det offentlige under særlige omstændigheder. Sikret gæld som boliglån er sjældent omfattet af eftergivelse.

Eftergivelse af gæld til det offentlige

Eftergivelse af gæld til det offentlige er muligt, men det er underlagt strenge kriterier og procedurer. Det involverer typisk gæld til staten, kommuner eller andre offentlige institutioner, som skattegæld, overbetalinger af offentlige ydelser eller bøder.

For at få eftergivet gæld til det offentlige skal du ofte demonstrere, at du befinder dig i en særlig vanskelig økonomisk situation, og at du ikke vil være i stand til at betale gælden hverken nu eller i fremtiden (typisk inden for 10 år).

Processen kræver en detaljeret gennemgang af din økonomiske situation, og beslutningen træffes på baggrund af en individuel vurdering.

Det anbefales at søge vejledning hos en gældsrådgiver eller en advokat for at forstå de specifikke krav og processen for at søge om gældseftergivelse til det offentlige i Danmark.

Eftergivelse af gæld til bank

Eftergivelse af gæld til en bank er muligt, men det er typisk en kompleks proces, og afhænger af flere faktorer.

Banker overvejer som regel at eftergive gæld under særlige omstændigheder, som når en debitor står i en økonomisk situation, hvor det er tydeligt, at de ikke vil være i stand til at tilbagebetale deres gæld – hverken nu eller i den nærmeste fremtid.

Processen for at anmode om gældseftergivelse hos en bank involverer typisk:

Eftergivelse af gæld til bank

Eftergivelse af gæld til bank

 1. En grundig gennemgang af din økonomiske situation, herunder dine indtægter, udgifter, aktiver og samlede gæld.

 2. Dokumentation for at din økonomiske situation er håbløs, f.eks. på grund af langvarig arbejdsløshed, alvorlig sygdom eller andre betydelige livsændringer.

 3. Direkte forhandling med banken, hvor du fremlægger din sag og beder om gældseftergivelse.

 4. Udarbejdelse af en detaljeret aftale, hvis banken accepterer at eftergive gælden, hvilket kan inkludere delvis gældseftergivelse eller omstrukturering af gælden.

Det er vigtigt at bemærke, at banker typisk kun overvejer gældseftergivelse som en sidste udvej.

Eftergivelse af su gæld

Eftergivelse af SU-gæld, altså gæld relateret til Statens Uddannelsesstøtte (SU), er generelt meget begrænset. SU-lån er offentlige lån, og det danske system er generelt strikt, når det gælder om at eftergive denne type gæld.

I særlige tilfælde, såsom alvorlige og varige helbredsmæssige forhold, der forhindrer en person i at arbejde, kan der være mulighed for at søge om eftergivelse af SU-gæld.

Processen vil kræve en detaljeret dokumentation af de omstændigheder, der gør en ude af stand til at betale gælden tilbage.

Det er dog vigtigt at understrege, at mulighederne for eftergivelse af SU-gæld er meget begrænsede, og det er sjældent, at sådanne anmodninger bliver imødekommet.

Kan man få eftergivet gæld som socialt udsat?

Socialt udsatte personer kan under visse omstændigheder være berettigede til gældseftergivelse eller gældssanering. Dette involverer en lovbestemt ordning, hvor en retslig behandling kan føre til gældssanering for personer med en håbløs gældssituation.

Kommuner tilbyder ofte gratis gældsrådgivning, som kan hjælpe med at forhandle med kreditorer om en håndterbar løsning. 

Forhandling direkte med kreditorer er også en mulighed, især hvis de vurderer, at gælden sandsynligvis ikke vil blive tilbagebetalt under de nuværende forhold.

I tilfælde hvor gælden er opstået under særligt vanskelige omstændigheder, kan dette styrke sagen for gældseftergivelse. Det er dog vigtigt at huske, at der ikke er nogen garanti for gældseftergivelse, og processerne kan være komplekse.

Forskellen mellem eftergivelse af gæld og gældssanering?

Eftergivelse af gæld og gældssanering er to forskellige måder at håndtere gæld på. Eftergivelse af gæld sker, når en kreditor beslutter at fritage en debitor fra at tilbagebetale hele eller dele af gælden, ofte fordi debitor er ude af stand til at betale.

Denne proces sker normalt gennem private forhandlinger mellem debitor og kreditor. I modsætning hertil er gældssanering en mere formel og retsligt reguleret proces, hvor en skifteret vurderer debitors økonomi og kan beslutte at omstrukturere eller nedsætte gælden.

Gældssanering kan indebære salg af aktiver og skaber en mere struktureret betalingsplan, som debitor skal følge. Mens eftergivelse af gæld typisk er en aftale om at undlade at betale gælden, indebærer gældssanering en retslig proces for at omstrukturere gælden.

Spørgsmål og svar

Hvem kan få eftergivelse af gæld?

Personer med uoverskuelig gæld og ingen mulighed for afbetaling kan få en eftergivelse.

Kan man få slettet sin gæld til SKAT?

Ja, i visse tilfælde kan gæld til SKAT eftergives.

Kan jeg få eftergivet min SU gæld?

Det er normalt ikke muligt at få eftergivet SU-gæld, men der kan være særlige undtagelser for eksempel ved alvorlig sygdom.

Author